Zmluvy

Zmluvy za rok 2019

Zmluva o dielo – zhotovenie veci na zákazku (pdf)

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní technickej ochrany (pdf)

Zmluva o spracúvaní osobných údajov (pdf)

Kolektívna zmluva (pdf)

Dodatok k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu (pdf)

Zmluva č. 0999000206 - Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami (pdf)

Zmluva č. 1009900826 - poistná zmluva (pdf)

Zmluva č. 3559006260 - Poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (pdf)

Zmluva č. 5519001608 - Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel (pdf)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04658 (pdf)

Zmluvy za rok 2018

Zmluva o dielo – na opravu plochej strechy (pdf)

Kúpna zmluva č. Z20181096_Z (pdf)

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2018 (pdf)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04658 (pdf)

Zmluvy za rok 2017

Zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb (pdf)

Zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb (pdf)

Zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb (pdf)

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2017 (pdf)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02415 (pdf)

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi č. 070/18/BTS/TPO (pdf)

Zmluvy za rok 2016

Zmluva o poskytovaní elektronických online prameňov (pdf)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-613-03634 (pdf)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-613-02955 (pdf)

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2016 (pdf)

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2016 (pdf)

Poistná zmluva č. 0998024021, dodoatok č. 1 - úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami (pdf)

Zmluvy za rok 2015

Kúpna zmluva č. Z201676 (pdf)

Zmluva o dielo - o vykonaní údržby, opráv a odborné prehliadky výťahov (pdf)

Poistná zmluva č. 3559001998 o povinnom zmluvnom poistení za škodu spôsobenou prevádzkou motorového vozidla (pdf)

Poistná zmluva č. 5518023871 - havarijné poistenie motorových vozidiel (pdf)

Poistná zmluva č. 0998024021 - úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami (pdf)

Poistná zmluva č. 080823797 (pdf)

Rámcová dohoda č. 01-2015 pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu (pdf)

Rámcová dohoda č. 02-2015 pre havarijné poistenie KASKO (pdf)

Dodatok č. 9 k zmluve o spolupráci pri používaní a prevádzke KIS Virtua (pdf)

Zmluvy za rok 2014

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia budovy TKT - murárske vysprávky a maľby knižnice (pdf)

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia budovy TKT - naviacpráce (pdf)

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 14/2014 (pdf)

Mandátna zmluva 06/A/2014 (pdf)

Zmluva o dielo 03/Zh/2014 (pdf)

Zmluva o spracúvaní osobných údajov (pdf)

Zmluva o vykonávaní činností pracovnej zdravotnej služby (pdf)

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti práce (pdf)

Dodatok č. 8 k zmluve o spolupráci uzavretej dňa 24.septembra 2007 pri používaní a prevádzke knižnično - informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G (pdf)

Komisionárska zmluva (pdf)

Zmluvy za rok 2013

Zmluva o dielo (pdf)

Zmluva o výpožičke (pdf)

Dodatok k zmluve  o poskytovaní verejných služieb (pdf)

Dodatok č. 7 k zmluve o spolupráci uzavretej dňa 24.septembra 2007 pri používaní a prevádzke knižnično - informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G (pdf)

Zmluva č. 44/2013 o poskytnutí dotácie (pdf)

Zmluvy za rok 2012

Zmluva o dodávke výkonov a tovarov (pdf)

Rámcová zmluva na dodanie tovaru (pdf)

Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a plynu č. 121 E, P/2012 (pdf)

Dodatok č. 6 k zmluve o spolupráci uzavretej dňa 24.septembra 2007 pri používaní a prevádzke knižnično - informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G (pdf)

Zmluva č. 5/2012 o poskytnutí dotácie (pdf)

Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany (pdf)

Zmluvy za rok 2011

Dodatok č. 5 k zmluve o spolupráci uzavretej dňa 24.septembra 2007 pri používaní a prevádzke knižnično - informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G (pdf)

Zmluva č. 16/2011 o poskytnutí dotácie (pdf)

Zmluva č. 6/2011 o poskytnutí dotácie (pdf)