Úsek zvukových dokumentov

Na základe Dohody so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči poskytuje Tribečská knižnica v Topoľčanoch v oddelení zvukových dokumentov knižničné služby nevidiacim a slabozrakým používateľom.

Knižničné služby sú poskytované bezplatne.Používateľ je povinný doplniť pri registrácii a prihláške za používateľa číslo členského preukazu občianskeho združenia zrakovo postihnutých, alebo predložiť potvrdenie odborného lekára o tom, že je zrakovo postihnutý.
Bezplatné knižničné služby zvukových dokumentov môžu slúžiť výhradne pre potreby nevidiacich súlade s Autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.Fond dokumentov je pravidelne obmeňovaný.

Od januára 2013 rozširil svoje služby o vypožičiavanie zvukových periodík na CD-nosičoch:

NOVÝ ŽIVOT – kmeňový časopis pre nevidiacich s naj-dlhšou, 63-ročnou tradíciou, prináša informácie o živote, práci a dianí v slovenskom slepeckom hnutí, o osobnos-tiach hnutia nevidiacich a slabozrakých, ale prináša aj materiály z oblasti legislatívy. Vychádza raz mesačne. 

ROZHĽADY – príloha časopisu Nový život.

POHYB – časopis pre nevidiacich a slabozrakých priaznivcov športu. Poskytuje aktuálne informácie zo športového diania s orientáciou na telovýchovné a rekreačné pohybové aktivity nevidiacich a slabozrakých vo všetkých odvetviach a disciplínach slepeckých športov. Vychádza mesačne na 80-minútovom CD.

ZDRAVIE – výber z časopisu pre vidiacu verejnosť Zdra-vie. Vychádza raz mesačne na 80-minútovom CD.

VODIACI PES – časopis pre držiteľov vodiacich psov. Ročne vychádzajú tri čísla.