Bibliografický úsek

  • organizuje a koordinuje bibliografickú činnosť v regióne
  • uskutočňuje prieskum bibliograficko-informačných potrieb a požiadaviek používateľov
  • spracováva a vydáva bibliografické materiály samostatne, ako aj v súčinnosti s ostatnými útvarmi
  • zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje regionálne dokumenty formou registrujúcich súpisov
  • realizuje edičnú činnosť vydávaním personálnych, regionálnych a výberových bibliografií
  • sprístupňuje časť regionálneho fondu v študovni
  • fond regionalík postupne spracováva do menného a systematického katalógu
  • zabezpečuje informačnú politiku v oblasti informatizácie a internetizácie TK