Služby

Základné služby knižnice poskytované podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach.

Bezplatné služby:

Výpožičné služby

môže využívať každý občan, ktorý sa zaregistruje ako používateľ. Knižnica poskytuje absenčné a prezenčné výpožičky.

Absenčne (mimo knižnicu) knižnica požičiava domácu a zahraničnú odbornú a krásnu literatúru, učebnice, periodiká, hudobniny a zvukové knihy.

Prezenčne (v knižnici) sú používateľom k dispozícii periodiká a knižničné dokumenty študovne a čitárne (encyklopédie, slovníky, učebnice, príručky a iné) audiálne a audiovizuálne dokumenty, CD ROM-y, CD a DVD v úseku zvukových dokumentov.

Konzultačné a bibliograficko-informačné služby
informácie o knižničnom fonde a ďalších službách knižnice.

Internet

Platené služby

Reprografické služby
zhotovovanie xerokópií registrovaným používateľom knižnice z periodík alebo častí dokumentov nachádzajúcich sa vo fondoch knižnice. Uvedené služby poskytuje knižnica v súlade s ustanoveniami § 43 Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. Reprografické služby zabezpečuje študovňa .

Medziknižničná výpožičná služba
V prípade, že používateľ má záujem o dokument, ktorý sa nenachádza vo fonde knižnice, môže mu tento knižnica zabezpečiť prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS) z vyššie organizovanej knižnice na základe písomnej objednávky používateľa. Medziknižničnú výpožičnú službu zabezpečuje študovňa.

Rezervovanie dokumentov

Rešeršné služby