Elektronické informačné zdroje (EIZ)

Zlatý fond SME – je digitalizovanou zbierkou diel klasikov slovenskej literatúry. Cieľom projektu je zdigitalizovať a na internete zverejniť najlepšie diela slovenskej literatúry, koordinovať prácu dobrovoľníkov na digitalizácii jednotlivých literárnych diel, popularizovať slovenskú literárnu tradíciu jej jednoduchou dostupnosťou. Projekt sa zameriava na plnotextovú digitalizáciu, sprístupňuje najmä najnovšie, jazykovo a štylisticky najmodernejšie spracovania kníh.

Forumhistoriae – slovenský časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské odbory

Historický časopis – vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Moderné dejiny – vzdelávací portál venovaný dejinám pre učiteľov a študentov

stur.sk  – súhrn údajov o Ľudovítovi Štúrovi – život, dielo, korešpondencia, prejavy v Uhorskom sneme a pod.

Jazykový korektor slovenského jazyka – online verzia jaykového korektora slovenského jazyka

Slovenské slovníky – online verzia slovníkov z produkcie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Na webovej stránke nájdete viacero slovníkov a pravidiel slovenského jazyka, ktoré môžete prehľadávať jednotlivo, alebo súčasne - Krátky slovník slovenského jazyka, Slovník súčasného sloveského jazyka A- G, Slovník súčasného slovenského jazyka H - L, Pravidlá slovenského pravopisu, Slovník cuzdích slov (akademický), Synonymický slovník slovenčiny, Slovník slovenského jazyka.

Otvorený slovenský synonymický slovník – predstavuje sieť slov, ktoré spája rovnaký alebo podobný význam. Cieľom projektu je vytvoriť otvorený slovník, ktorého dáta budú voľne dostupné bez ďalších obmedzení. Projekt Openthesaurus (engine) vytvoril pôvodne Daniel Naber pre nemecký jazyk a Openthesaurus-SK priebežne synchronizuje svoje stránky s týmto projektom.

Elektronický lexikón slovenského jazyka – je ukážkou produktu SLEX99 – elektronický lexikón slovenského jazyka. Je založený na publikácii Krátky slovník slovenského jazyka, ktorý vydalo vydavateľstvo Veda a Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v roku 1987.

Digitálna Bibiana – informácie o literatúre a umení pre deti a mládež, predovšetkým vo väzbe na výsledky súťažných prehliadok a ďalších aktivít BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti. Kompletné údaje o ocenených autoroch a dielach na Bienále ilustrácií Bratislava, Najkrajších knihách Slovenska, Najkrajších a najlepších detských knihách, Čestnej listine IBBY spolu s obrazovými ukážkami. Súčasťou databázy je aj Album slovenských ilustrátorov, kde je zatiaľ len niekoľko profilov autorov, ale ďalšie sa budú pridávať postupne. Na stránke sú aj kompletné pdf archívy časopisu Revue Bibiana, katalógov z Najkrajších kníh Slovenska a zborníkov zo sympózií BIB.

eAktovka – sprístupňuje učebnice v digitálnej forme žiakom a učiteľom základných a stredných škôl. Učebnice sú prístupné bezplatne a pre všetkých, ktorí sa na portáli zaregistrujú. Okrem digitálnych verzií učebníc nájdu žiaci a rodičia na portáli aj ďalšie voľne prístupné učebné materiály a odporúčanú literatúru. Učiteľom portál eAktovka ponúka knižnicu odbornej literatúry s metodikami a odbornými publikáciami.

JASPI – jednotný automatizovaný právny systém informácií určený pre verejnosť na zvýšenie právneho povedomia občanov. Databáza obsahuje právne predpisy vydané v Zbierke zákonov od roku 1945, aktualizované znenia zákonov, vyhlášok a nariadení, texty stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho súdu SR od roku 1965 a tiež dokumenty Ústavného súdu SR od vzniku samostatnej SR v roku 1993.

Ústredný portál verejnej správy – zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy. Informácie (rady, návody, popisy), ktoré návštevník hľadá, sú v súčasnosti mnohokrát súčasťou informačných serverov jednotlivých rezortov. Cieľom portálu je tieto informácie a služby zintegrovať a prehľadnou a prístupnou formou poskytovať používateľovi. Medzi najvýznamnejšie úlohy ústredného portálu patrí nasmerovanie používateľa na využitie konkrétnej elektronickej služby verejnej správy s využitím relevantných informačných zdrojov.

Česká čítanka – projekt, ktorý sprístupňuje plné texty diel českých autorov

Česká digitálna matematická knižnica – portál vyvinutý a prevádzkovaný Matematickým ústavom AV ČR a ďalšími partnermi za účelom digitalizácie, uchovania a sprístupnenia najvýznamnejšej časti matematickej literatúry publikovanej na území ČR od 19. storočia po súčasnosť

Moderní dějiny – vzdelávací portál venovaný dejinám a ich vyučovaniu

valka.cz – český zdroj informácií o histórii vojenstva, osobnostiach spojený s diskusným fórom.

CZ.NIC cieľom tohto projektu je vydávať odborné, ale i populárne publikácie spojené s internetom a jeho technológiami. Okrem tlačených verzíí vychádza v tejto edícii současne i elektronická podoba kníh.

Project Gutenberg – projekt zameravajúci sa na digitalizovanie americkej kultúry, niektoré e-knihy sú voľne dostupné

Project Gutenberg Europe – je nasledovníkom filozofie amerického projektu Gutenberg. Zameriava sa však na digitalizovanie európskej kultúry v súlade s európskymi autorskými právami.

DOAB (Directory of Open Access) – odborné knihy v rôznych jazykoch vydávané akademickými nakladateľstvami. Register umožňuje vyhľadávanie a prehliadanie záznamov kníh.

DOAJ (Directory of Open Access Journals) – register časopisov s otvoreným prístupom. Umožňuje vyhľadávanie a prehliadanie záznamov časopisov a taktiež vyhľadávaníe  v záznamoch článkov přibližne polovice registrovaných časopisov.